Ενότητες:

23/4/2020, Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της "Μελέτης Αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης"

1. Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της “ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 251.936,77 (προ ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής διακήρυξης. [Κωδικός CPV: 71335000-5 «Τεχνικές Μελέτες»].

2. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών και η απόκτηση των σχετικών αδειοδοτήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μελετητική ωριμότητα για την υλοποίηση του κυρίως έργου με τίτλο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης», το οποίο στην αποκατάσταση και επανάχρηση του νεοκλασικού διατηρητέου κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Τζανακάκη 86 και Ερωτοκρίτου, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων.

3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 251.936,77 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%):

Α/Α

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ (€)

1

Αρχιτεκτονική Μελέτη

99.917,87

2

Γεωτεχνική Μελέτη

10.865,92

3

Στατική Μελέτη

53.022,97

4

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

55.268,69

 

ΣΥΝΟΛΟ

219.075,45

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

32.861,32

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

251.936,77

 

ΦΠΑ 24%

60.464,82

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΦΠΑ

312.401,59

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ως άνω κατηγοριών που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανότητα ως εξής:

Για την κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες): τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες): τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας

Για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες): τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.

Για την κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές) : τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία πενταετία.

6. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:

Α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή γραφείων μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών:

κατηγορία μελέτης 07 : Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

κατηγορία μελέτης 21 : Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

κατηγορία μελέτης 08 : Στατικές Μελέτες

κατηγορία μελέτης 09 : Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές

Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής διακήρυξης.

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση.

10. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00Ημερομηνία και ώραηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές ισχύουν για εννέα (9) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 5.038,00 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

12. Η μελέτη αφορά το Υποέργο 1 της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020” στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕ 1551, κωδ. εναρίθμου 2018ΣΕ15510002] ποσό 200.000,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Χανίων [Κ.Α.: 61.7411.001] ποσό 112.401,59 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Χανίων: www.chania.gr . Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 28213-41711.

16. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Γεώργιος Ξανθουδάκης

 

 

7/4/2020, Πρόγραμμα Αφήγησης Παραμυθιών από τον Δήμο Χανίων.

 

Πρόγραμμα Αφήγησης Παραμυθιών – Ανάγνωσης Έργων/ Αποσπασμάτων από την Παγκόσμια Λογοτεχνία.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, θέλοντας να στείλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλους όσους μένουν σπίτι, οργανώνει μια σειρά αφηγήσεων λαϊκών παραμυθιών και ανάγνωσης έργων / αποσπασμάτων από την παγκόσμια λογοτεχνία.

 

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα πραγματοποιούνται αφηγήσεις και προτεινόμενες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Στη σελίδα https://www.youtube.com/user/municipalityofchania/videos  θα ανεβαίνουν τα νέα video καθώς και στη σελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Facebook: https://www.facebook.com/librarychania/

 

Ξεκινάμε  με αφηγήσεις και προτεινόμενες δράσεις για μικρούς και μεγάλους καθώς και αναγνώσεις διηγημάτων για εφήβους και ενήλικες. 

 

Το λαϊκό παραμύθι κουβαλώντας μυστικά αιώνων, μιλώντας βαθιά μες στην ψυχή μας, έρχεται για μια ακόμη φορά να μας παρηγορήσει, να μας δώσει θάρρος και να τονίσει την ανάγκη της συλλογικής προσπάθειας. Η λογοτεχνία γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ πραγματικής και φανταστικής ζωής και αναδεικνύει την αξία των μικρών καθημερινών πραγμάτων.

 

Κοπιάστε λοιπόν… Να πούμε ψέμματα, να πούμε την αλήθεια, να πούμε παραμύθια και να διαβάζουμε αποσπάσματα από την παγκόσμια Λογοτεχνία.

 

Στην αφήγηση έχουμε τη Ρούλα Τατσοπούλου, θεατρολόγος και υπάλληλος της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου.

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τα βίντεο:

 

 

Λαικά παραμύθια

 

Οι λέξεις ταξιδεύουν

 

Ο Κέλογλαν και η δράκαινα

 

Η Μερμήγκω

 

- Το όνειρο του Δαίδαλου

 

- Το δαχτυλίδι

 

Χιόνης

 

- Μύθοι λουλουδιών

 

- Ενα ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ

 

 - Το τριαντάφυλλο

 

 

parami

12/3/2020, Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων.

Αναστολή  λειτουργίας  των  βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων.

 

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, ο Δήμος Χανίων αποφάσισε, οι Βιβλιοθήκες του Δήμου να παραμείνουν κλειστές για λίγες μέρες ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του ιού.

 

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου, η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

 

Σας ενημερώνουμε:

 

Όλες οι επιστροφές βιβλίων από δανεισμό παρατείνονται έως το τέλος του Μαρτίου.

 

• Παρακαλούμε, όπως αγνοήσετε όλα τα αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα που λαμβάνετε σχετικά με επιστροφές βιβλίων.

 

Οι Βιβλιοθήκες θα εξυπηρετούν μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις (Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 πμ –  2.00μμ) στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων  τηλ. 2821341661

Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου  τηλ. 2821341774

Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας  τηλ. 2821341221

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού  τηλ. 2821099787

 

Αναστέλλεται η διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων & των δημιουργικών δραστηριοτήτων των Βιβλιοθηκών.

 

Για να περνάτε ευχάριστα συντροφιά με ένα βιβλίο μέχρι να σας έχουμε ξανά κοντά μας, σας προτείνουμε τους παρακάτω ιστότοπους:

 

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο e-reading room( δωρεάν ηλεκτρονικός δανεισμός 2.500 τίτλους βιβλίων από την Εθνική Βιβλιοθήκη)

https://ereading.nlg.gr/el/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE

 

Μικρός αναγνώστης (μπορείτε να ακούσετε και να διαβάσετε παιδικά βιβλία)

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp

 

Ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού θεάτρου(θεατρικές παραστάσεις για παιδιά)

http://www.nt-archive.gr/plays.aspx

 

Ανοικτή Βιβλιοθήκη(ελεύθερη πρόσβαση σε ελληνικά ψηφιακά βιβλία)

https://www.openbook.gr/category/literature/

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε τη σοβαρότητα της ατομικής αλλά και της συλλογικής ευθύνης που αφορά τον καθένα από εμάς.

 

10/3/2020, Ολοκλήρωση του προγράμματος «Χτίζω την ενσυναίσθηση και αναπτύσσω την εμπιστοσύνη μου».

«Χτίζω την ενσυναίσθηση και αναπτύσσω την εμπιστοσύνη μου».

 

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, το βιωματικό πρόγραμμα των Ομάδων Εφήβων με τίτλο: «Χτίζω την ενσυναίσθηση και αναπτύσσω την εμπιστοσύνη μου».
 

Το πρόγραμμα, μια συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας Χανίων (Τ.ΟΜ.Υ) αφορούσε συναντήσεις Τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς των Τ.ΟΜ.Υ, Καραγιάννη Πασχαλιά και Κουλιζάκη Μαρία.

 


Μέσω της βιωματικής μάθησης, δόθηκε στους μαθητές η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους χωρίς να κριθούν για αυτά, αλλά και να κάνουν προτάσεις για το τι επιθυμούν να συζητηθεί στο μέλλον.


Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 16 συναντήσεις με 344 εφήβους από τις 22/10/2019 έως και τις 03/03/2020.

 


Ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική συνεργασία και την άψογη εκτέλεση του προγράμματος, τις άριστα καταρτισμένες επιστήμονες, κυρίες Καραγιάννη Πασχαλιά και Κουλιζάκη Μαρία.

 

 

pas1

 

pas2

 

pas3

10/3/2020, Αναβολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων των Βιβλιοθηκών του Δήμου μας.

Αναβολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων των Βιβλιοθηκών του Δήμου μας.


Από τον Δήμο Χανίων επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα νέα ειδικά προληπτικά μέτρα για τη Δημόσια Υγεία, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού, αναστέλλεται οποιαδήποτε εκδήλωση στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

 

Ακολούθως, αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι προγραμματισμένες συνεδριακές εκδηλώσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική Πινακοθήκη, Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.).

 

Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, και θα επαναξιολογηθούν πριν τη λήξη τους.

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Εκδηλώσεις Μαρτίου - Απριλίου 2020

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων, την Α/θμια Εκπαίδευση, τις εκδόσεις Πόλις & Πατάκη και το βιβλιοπωλείο Koukoubook πραγματοποιεί σειρά εκδηλώσεων για παιδιά και ενήλικες, τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

 

Αναλυτικά:

 

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020


• Ο Σπύρος Γιαννακόπουλος και «Ο Μονόκερος» στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου,
μία συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και των εκδόσεων Πατάκη.
"Ο Άρχοντας του Σκότους κατάφερε να κλέψει το κέρας του μονόκερου Ίαν, το οποίο του είναι απαραίτητο για να πραγματοποιήσει τα μοχθηρά σχέδιά του. Ο μονόκερος το θέλει πίσω. Και ζητά βοήθεια από έναν γεωργό.
Οι δυο τους θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες προς τον Μαύρο Πύργο, όπου θα αντιμετωπίσουν τον κακιασμένο άρχοντα για να πάρουν πίσω το κέρας, ώστε να μπορέσει να τρέξει και πάλι ο μονόκερος στο Λιβάδι του Ονείρου. "

 

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020


• Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου συναντά παιδιά και γονείς στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου

 

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020


• Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Ο Δήμος Χανίων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων, η Δημοτική Πινακοθήκη και οι εκδόσεις Πόλις, πραγματοποιούν εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου), την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 19.30, στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, (Χάληδων 98).
Τιμώμενοι ποιητές, ο Γιάννης Δούκας και η Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη

 

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020


• Εικαστική έκθεση του χαράκτη Ιωάννη Μονογυιού

Ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον , παρουσιάζουν την
εικαστική έκθεση του χαράκτη Ιωάννη Μονογυιού «Αλφάβητο…» σε
επιμέλεια του Ιωάννη Ν. Αρχοντάκη, τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, ώρα
8μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, Υψηλαντών 30, Μέγαρο
Δημαρχείου, Χανιά, Κρήτη.

 

Τρίτη 7 Απριλίου 2020


• Εργαστήριο Χαρακτικής για μαθητές Λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Ο χαράκτης Ιωάννης Μονογυιός πραγματοποιεί Εργαστήριο Χαρακτικής, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων - Ελαιουργείον, ολοκληρώνοντας τη σειρά εργαστηρίων που σχεδιάστηκαν για μαθητές Λυκείου.

Υπενθυμίζουμε το 1ο Εργαστήριο Χαρακτικής πραγματοποιήθηκε με τον χαράκτη Γρηγόρη Νιόλη στις 5 Φεβρουαρίου 2020, στην «Αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου» με τη συμμετοχή μαθητών από το 4ο Λύκειο Χανίων και το 2ο Εργαστήριο Χαρακτικής στις 27 Φεβρουαρίου 2020 με τους μαθητές του 1ου Λυκείου Χανίων.

6/3/2020, "Το φεγγάρι μέσα από την ποίηση, τα παραμύθια, τη μουσική...", στα πλαίσια του προγράμματος φιλαναγνωσίας για μαθητές Α/θμιας εκπαίδευσης στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.

" Τότε το φεγγάρι…σκόνταψε στις ιτιές
κι έπεσε στο πυκνό χορτάρι.
Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα.
Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο…..΄΄

 

Το φεγγάρι μέσα από την ποίηση, τα παραμύθια, την μουσική, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο…"

 

Σεργιανίζει το φεγγάρι στα ράφια της βιβλιοθήκης κάθε φορά και με άλλη φορεσιά! Τα παιδιά της Α΄τάξης του Δ.Σ. Αμπεριάς και της Β΄τάξης του Δ.Σ. Περιβολίων, ήρθαν, το είδαν και μπορούν να το επιβεβαιώσουν!

Τους είπε παραμύθια...τους έδειξε ταινίες λουσμένες στο φως του κι εκείνα το γέμισαν χρώματα και λέξεις που σε πάνε στο φεγγάρι μεμιάς!

 

Αν δεν μας πιστεύετε ελάτε να δείτε!

 

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά Α΄& Β΄ τάξης Δημοτικού.

 

φεγγαρι1

 

φεγγαρι2

 

φεγγαρι3

 

φεγγαρι4

 

φεγγαρι5

 

 

 

6/3/2020, «Στο δρόμο του μεταξιού…», στα πλαίσια του προγράμματος φιλαναγνωσίας για μαθητές Α/θμιας εκπαίδευσης στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.

Το μετάξι, με την πανάρχαιη ιστορία του… Βιβλία, φωτογραφικό υλικό, videos, κουκούλια, χειροτεχνήματα, χάρτες κι ένας πάνινος μεταξοσκώληκας απλώθηκαν σε μεταξωτό πανί για τα παιδιά… της Γ΄ τάξης του 11ου Δ.Σ. Χανίων, του 2ου Δ.Σ. Μουρνιών, του 4ου Δ.Σ. Χανίων και των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου καθώς και για τα παιδιά της Α΄- Β΄- και Γ΄τάξης του Δ.Σ. Φρε και του Δ.Σ. Καντάνου, που επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη μας με τις δασκάλες τους.

 

Ξετυλίγοντας το κόκκινο κουβάρι, μέσα από μύθους ταξιδέψαμε στην Κίνα, συναντήσαμε τον… ΄΄Γιο του Ουρανού΄΄ τον μεταξοσκώληκα και γυρίσαμε πίσω στη χώρα μας παίρνοντας τον περίφημο δρόμο του μεταξιού…

 

Και μετά...συζήτηση, ερωτήματα, συμπεράσματα, αστεία...γύρω από αυτό το μικρό θαύμα της φύσης. Αλλά και χάρτινα φύλλα μουριάς γεμάτα λέξεις μεταξωτές που χαϊδεύουν τ’ αυτιά.

 

Ευχαριστούμε από καρδιάς το κατάστημα Μεταξωτά Σουφλίου Μπουρουλίτη στην παλιά πόλη των Χανίων που μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες , μας χάρισε κουκούλια και μας δάνεισε τον υπέροχο πάνινο μεταξοσκώληκα, μασκότ του προγράμματος!

 

Προγράμματα φιλαναγνωσίας για μαθητές Α/θμιας εκπαίδευσης στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.


«Στο δρόμο του μεταξιού…»


Ταξιδεύουμε μέσα από βιβλία και εικόνες από την Κίνα έως τη Μεσόγειο... και ακολουθούμε τον μεταξοσκώληκα στο ταξίδι του μέχρι τη μεταξωτή κλωστή…

 

Για παιδιά Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού.

 

δρομος μεταξιου1

 

δρομος μεταξιου2

 

δρομος μεταξιου3

 

δρομος μεταξιου4

 

 

δρομος μεταξιου5

 

6/3/2020, «Από το αρχαίο προσωπείο...στη σύγχρονη μάσκα», στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.

Η μάσκα που αποκρύπτει… που μεταμορφώνει…. που τρομάζει….Η μάσκα σήμερα… Ένας δρόμος … μια ιστορία… Άλλες φερμένες από τόπους μακρινούς, άλλες φτιαγμένες από χέρια παιδικά…

 

Τα παιδιά της Δ΄, της Ε΄ & της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φρε και του Δημοτικού Σχολείου Καντάνου περπάτησαν στον «δρόμο της μάσκας» μαζί με τους δασκάλους τους.

 

Μέσα από φωτογραφίες και βιβλία γνώρισαν τις μάσκες ιεροτελεστίας, τις νεκρικές, τις πολεμικές όπως και τις παραδοσιακές μάσκες του καρναβαλιού στον τόπο μας αλλά και αλλού και εμπνεύστηκαν για να φτιάξουν τις δικές τους.


Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων


Θέμα:« Από το αρχαίο προσωπείο...στη σύγχρονη μάσκα.»

 

μασκες1

 

μασκες2

 

μασκες3

 

μασκες4

 

μασκες5

 

 

μασκες6

6/3/2020, «Ο Γλεντζοφλέβαρος», στα πλαίσια του προγράμματος φιλαναγνωσίας, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλαναγνωσίας, που οργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, επισκέφθηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού, τη Δευτέρα 17/2/2020, η Α’ τάξη του 15ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, την Παρασκευή 21/2/2020 η Α’, Β’ και Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μάλεμε, την Τρίτη 25/2/2020 η Α’, Β’ και Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Γερανίου, για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα «Ο Γλεντζοφλέβαρος».

 

Ο Φλεβάρης κι’ αν φλεβίσει …………….. κάπως έτσι υποδεχτήκαμε τον Φλεβάρη, τον μήνα που μας κερνάει την πιο τρελή γιορτή του χρόνου, και τον τοποθετήσαμε στον τροχό του χρόνου.

 

Διαβάσαμε το παραμύθι της Γιολάντας-Τσορώνη Γεωργιάδη «Ο Γλεντζοφλέβαρος». Μια ιστορία για τον Φλεβάρη τον μήνα με τα κινητικά προβλήματα, που είναι αναντικατάστατος, χρήσιμος και απολαυστικός.

 

Ένα βιβλίο ξεχωριστό, που θέλει να αναδείξει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, που νοιώθουν πολλές φορές τα παιδιά όταν διαπιστώσουν ότι μειονεκτούν σε κάποιους τομείς.

 

Ένα βιβλίο που καλλιεργεί στα παιδιά την ενσυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να μπαίνουν στη θέση των άλλων.

Ζωγραφίσαμε και φωνάξαμε δυνατά για πιο πράγμα είναι ο καθένας περήφανος για τον εαυτό του.


Μιλήσαμε για τον μύθο της Αλκυόνας και πως η ίδια η φύση μας μιλάει για την εναλλαγή καταστάσεων από την βαρυχειμωνιά στις ηλιόλουστες μέρες τις Αλκυονίδες.

 

Με αποκριάτικη πάντα διάθεση χορέψαμε το γαϊτανάκι και φτιάξαμε με τις δικές μας πινελιές μάσκες χαρούμενες, σοβαρές, αστείες, τρομακτικές, πολύχρωμες, μοναδικές για την γιορτή που έρχεται και δεν χάνουμε ποτέ.!!!

 

Εμψυχωτής, Νίκη Γαλάνη

 

γλετζοφλεβαρος1

 

γλετζοφλεβαρος2

 

γλετζοφλεβαρος3

 

γλετζοφλεβαρος4

 

γλετζοφλεβαρος5

 

γλετζοφλεβαρος6

 

 

6/3/2020, "Αποκριάτικες κορδέλες και πολλές ...τρέλες!", στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.

Η αποκριάτικη γιορτή μας ξεκίνησε! Επίσημο καλεσμένο το… Γκουντούν.!!!

 

Γελάσαμε με τις περιπέτειές του, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, κάναμε τα μαγικά μας για να του βρούμε ουρά αλλά κάτι πήγε στραβά και γέμισε ο τόπος ουρές!


Τι να κάναμε;
Τις φορέσαμε και η γιορτή συνεχίστηκε!

 

Ξεφαντώσαμε έως τις 2.00΄! Το μεσημέρι; Το βράδυ; Δεν μαρτυράμε…

Πάντως εκείνη τη μέρα στη Βιβλιοθήκη οι κανόνες μπήκαν στο ντουλάπι...γιατί το αγαπημένο μας Γκουντούν, μας παρέσυρε και φέραμε τα πάνω-κάτω..!!!


Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020


Παιδική- Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων

 

αποκριακτικα1

 

αποκριακτικα2

 

αποκριακτικα3

 

αποκριακτικα4

 

αποκριακτικα5

Περισσότερα Άρθρα...

 1. 6/3/2020, Ο συγγραφέας Βασίλης Παπαθεοδώρου, αφηγείται παιδικές ιστορίες, στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου.
 2. 11/2/2020, Ο συγγραφέας Βασίλης Παπαθεοδώρου, αφηγείται παιδικές ιστορίες, στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11 το πρωί.
 3. 10/2/2020, "Εργαστήριο χαρακτικής για μαθητές", με τον Γρηγόρη Νιόλη στη χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 4. 5/2/2020, «2019: Μία σπουδαία χρονιά για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Χανίων»
 5. 14/1/2020, Πρόγραμμα για μαθητές Β/μθιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ).
 6. 14/1/2020, Προγράμματα φιλαναγνωσίας για μαθητές Α/θμιας εκπαίδευσης στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων.
 7. 19/12/2019, Παρουσίαση του νέου παραμυθιού της Χριστίνα Κωνσταντουδάκη με τίτλο: "Μπελ Μπεσαμέλ", το Σάββατο 21/12/2019 στις 11:30 στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.
 8. 19/12/2019, Συνάντηση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών με τον Δήμαρχο Χανίων, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και τον Γενικό Γραμματέα.
 9. 16/12/2019, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο χώρο των Παιδικών Βιβλιοθηκών στο Δήμου μας
 10. 12/12/2019, Παρουσιάστηκε στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ο νέος τόμος της έκδοσης του Δήμου Χανίων, "Εν Χανίοις".
 11. 5/12/2019, "Για φαντάσου … Ταξίδια του νου. Όλη η γη στα χέρια σου.", στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού
 12. 5/12/2019, «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη», κάθε Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. στον χώρο της Παιδικής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου.
 13. 3/12/2019, Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ζωής Δαμοπούλου, «Το ντροπαλό οκάπι», το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου.
 14. 3/12/2019, Κάλυψη 2 κενών θέσεων ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με μετάταξη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
 15. 3/12/2019, Παρουσιάστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη το βιβλίο του Γιάννη Μακριδάκη με τίτλο "Οι βάρδιες των πουλιών"

(c) 2013 Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων | Website by IMMKO